article

article

สมัครเข้าใช้งาน
ลูกค้าท่านใดที่ต้องการสมัครข้าใช้งานกับทางเว็บของเรา ท่านสามารถสมัครเข้าใช้งานได้ตามขั้นตอนดังนี้

 • แจ้งขอเข้าสมัครใช้งานกับเจ้าหน้าที่
 • แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทร และเลขบัญชีธนาคารที่ต้องการสมัคร
 • โอนเงินเข้าบัญชีที่เราได้ส่งให้ไป
 • รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
 • เมือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเสร็จ จะทำการจัดส่ง ไอดีของผู้เล่นและรหัสผ่านให้ทันที

เท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการการสมัครเข้าใช้งานกับทางเว็บของเรา

ฝากเงิน – ถอนเงิน
สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อเล่นเดิมพันต่อและท่านใดที่ต้องการที่จะถอนเงินออกจากบัญชี สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ฝาก

 • แจ้งต้องการฝากเงินกับเจ้าหน้าที่
 • แจ้งชื่อไอดีของผู้เล่นที่ต้องการนำเงินเข้า
 • โอนเงินเข้าบัญชีที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งไปให้
 • ตรวจสอบเงินในบัญชีของลูกค้า (ไอดีของผู้เล่น)

ถอน

 • แจ้งถอนเงินออกจากบัญชีกับเจ้าหน้าที่
 • แจ้งชื่อไอดีของผู้เล่นที่ต้องการถอนเงินอ
 • แจ้งเลขบัญชีของลูกค้าที่ต้องการนำเงินเข้า
 • ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของลูกค้า